Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Шыфом до Нового Сьвіта / Statkiem do Nowego Świata

Еміґрант – гнеска в Європі тото слово тямит ся недобрі. Бесідуєме еміґрант, а думаме "присташ з чуджого краю". Боіме ся, же забере нам роботу або, што гірше, безпеку. Рідше видиме в ним чловека, котрий прагне гідного жытя, для котрого охабліня свого материньского краю єст тым, чого нияк бы не хотіл. Не достерігаме страху в його очах, же затрачений він серед люди іншой культуры, котрых бесіду праві же не розуміє. Такє певно пережывали и нашы предкы, што ішли за хлібом до Гамерикы в ХІХ и на початку ХХ столітя.

Просиме на цикль авдиций Мариі Вірхняньской о еміґрацийній доли Руснаків під наголовком „Еміґрация в істориі и споминах Лемків”. В першій части дознате ся о причынах еміґрациі, рыхтуваню в далеку дорогу і перешкодах на пути за „Велику Воду”. Почуєте, як выглядали поєдны етапы подорожы еміґрантів зо Старого Краю до Нового Сьвіта. А то лем початок, вступ до цілого циклю, котрий можете творити разом з нами. Кєд мате дяку поділити ся історийом свойой родины, оповісти нам о Вашых пережытях або подати оповіст Вашых предків, пиште до нашой редакциі ци до авторкы проґраму.

Редакция: info@radio-lemko.pl
Мария Вірхняньска: wirchnianska.m@gmail.com

На премієру просиме в середу 19 серпня о годині 20:00, а на повторіня в суботу и неділю (22 и 23 серпня) о годині 14:00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Emigrant – dzisiaj w Europie to słowo ma wydźwięk pejoratywny. Mówimy emigrant, a myślimy: przybysz z obcego kraju. Boimy się, że zabierze nam pracę lub, co gorsza, bezpieczeństwo. Rzadziej widzimy w nim człowieka, który pragnie godnego życia, dla którego opuszczenie ojczyzny jest niechcianą koniecznością. Nie widzimy strachu w jego oczach, nieporadności w zachowaniu pośród ludzi innej kultury, którzy posługują się mało zrozumiałym dla niego językiem. Tak mogli czuć się nasi przodkowie wyjeżdżający za chlebem do Stanów Zjednoczonych w XIX i na początku XX w.

Zapraszamy na cykl audycji Marii Wirchniańskiej o emigracyjnych losach Rusinów pn. „Emigracja w historii i wspomnieniach Łemków”. W pierwszej części dowiecie się o przyczynach emigracji, przygotowaniach i trudnościach podczas wyprawy za "Wielką Wodę". Usłyszycie o poszczególnych etapach podróży emigrantów ze Starego Kontynentu do Nowego Świata. A to dopiero początek, wprowadzenie do całego cyklu, który możecie tworzyć razem z nami. Jeśli jesteście chętni podzielić się historią swojej rodziny, opowiedzieć nam o Waszych przeżyciach albo przekazać opowieści Waszych przodków, piszcie do naszej redakcji lub autorki programu.

Redakcja: info@radio-lemko.pl
Maria Wirchniańska: wirchnianska.m@gmail.com

Na premierę zapraszamy w środę 19 sierpnia o godz. 20:00, a na powtórki w sobotę i niedzielę (22 i 23 sierpnia) o godz. 14:00.Обкладинка на шыфкарту Сидора Штеклі, прадіда авторкы проґраму
Okładka na bilet Izydora Sztekli, pradziadka autorki programu