Radio-Lemko

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Słuchaj nas!

Вкажме, же сме! #ялемко / Pokażmy, że jesteśmy! #jalemko

1 квітня 2021 рока начне ся в Польщи Повселюдний Спис Населіня, в котрім будеме мати можливіст задеклярувати свою народніст і язык. То нагода, штобы в шырокім державным просторі вказати ся як лемківска громада, же серед жытелів сут Лемкы, котры мают свій материньскій язык, сут тіж люде, котры по части чуют ся Лемками і годны выбрати дві народности. Треба нам знати, же спис має велькє значыня для нашой будучности, од того залежати будут нашы можливости в сфері культурных, осьвітовых чи суспільных ініциятив. По іншы рокы орґанізуваны были інформацийны акциі, котры мали усьвідомляти Лемкам іх права до декляруваня свойой народности і языка. Гнеска про епідемію подібне діяня тяжко перевести, зато треба перенести го до сьвіта онляйн. Взяли ся за тото молоды Лемкы, котры стоят о нашы справы - на потребы спису створили проєкт #ялемко. Што ся ховат під тым гаштаґом? Суспільна ініциятива люди, што мают богаты здібности і таланты, посвячают світ труд і час, штобы вказати, же Лемкы сут і мают што повісти. В проґрамі Радіо Лемко проєкт представит єдна з ініцияторок - Югаска Сьпяк, котра порадит тіж слухачам, што каждий з нас може зробити для нашой громады.

Премієра проґраму в середу 10.03.2021 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 14:00.

- - - - - - - - - - - - - - -

1 kwietnia 2021 roku rozpocznie się w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w którym będziemy mieć możliwość zadeklarować swoją narodowość i język. To okazja, by w szerokiej państwowej przestrzeni pokazać się jako łemkowska społeczność, że wśród obywateli są Łemkowie, którzy mają swój ojczysty język, są również osoby, które częściowo czują się Łemkami i mogą wybrać dwie narodowości. Musimy wiedzieć, że spis ma duże znaczenie dla naszej przyszłości, od tego zależeć będą nasze możliwości w sferze kulturalnych, edukacyjnych czy społecznych inicjatyw. W ubiegłych latach organizowane były akcje informacyjne, które miały uświadamiać Łemkom ich prawa do deklarowania własnej narodowości i języka. Dziś w okolicznościach epidemii podobne działania nie sposób przeprowadzić, dlatego należy przenieść je do świata online. Podjęli się tego młodzi Łemkowie, którzy nie są obojętni naszym sprawom - na potrzeby spisu stworzyli projekt #jalemko. Co kryje się pod tym hashtagiem? Inicjatywa społeczna osób, mających różnorodne zdolności i talenty, poświęcających swój czas i wysiłek, aby pokazać, że Łemkowie są i mają coś do powiedzenia. W programie Radio Lemko projekt przedstawi jedna z inicjatorek - Joanna Śpiak, która również doradzi słuchaczom, co każdy z nas może zrobić dla naszej społeczności.

Premiera programu w środę 10.03.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


https://jalemko.pl/