Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Ластівка значыт надія / Jaskółka oznacza nadzieję

Єст такє невеликє містечко на Нижнім Шлеску, о котрім люде бесідуют "Пшемків столиця Лемків". І знате што? Нияк тото не чудує, адже на пшемківскім подвірци діє активна лемківска громада, котра орґанізує розмаіты культурно-суспільны подіі. Діти мают змогу вчыти ся лемківского языка в школі і садку, учащати в лекциях закону Божого і парохіяльных ініциятивах при церквах, стрічати ся по сусідскы і заєдно мати лемківскій контекст. При Кружку Стоваришыня Лемків в Пшемкові діє дітячий ансамбль "Ластівчата" - то діточкы розмаітого віку, од маленькых до надцетлітніх, што учащают на артистичны занятя, де вчат ся лемківскых сьпіванок і танців. Чысто натуральне, же молоды ластівчатка роснут і з часом стают ся ластівочками, зато формує нам ся нова старша група "Ластівочка", котра іде в сьлід за своіма попередниками, котры юж вылетіли з гнізда. Просиме на бесіду з Мартом Німаш, што перешла юж таку стежку і тепер сама стоіт о тото, жебы молодому поколіню подати лемківскы вартости. Побесідуєме о полній сполніня праці з дітми, а попри тім запрезентуєме Вам дебіютове цедечко ансамблю "Ластівчата", котре появило ся того рока не лемківскім выдавничім рынку. Щыро просиме!

Премієра проґраму в середу 19.10.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (22-23.10) о год. 14:00.

- - - - - - - - - - - - -

Jest takie niewielkie miasteczko na Dolnym Śląsku, o którym ludzie mawiają "Przemków stolica Łemków". Nie bez powodu, ponieważ na przemkowskim podwórku działa aktywna łemkowska społeczność, która organizuje różnorodne wydarzenia społeczno-kulturalne. Dzieci mają możliwość uczyć się języka łemkowskiego w szkole i przedszkolu, uczęszczać na zajęcia religii i inicjatywy parafialne przy cerkwiach, spotykać się po sąsiedzku i mieć jednocześnie łemkowski kontekst. Przy Kole Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie działa dziecięcy zespół "Łastiwczata" - są to dzieci w różnym wieku, od maluchów po nastolatków, które uczestniczą w zajęciach artystycznych, gdzie uczą się łemkowskich pieśni i tańców. Całkowicie naturalną koleją rzeczy jest to, że jaskółeczki rosną i z czasem stają się jaskółkami, dlatego formuje nam się nowa starsza grupa "Łastiwoczka", podążająca w ślad za swoimi poprzednikami, którzy już wylecieli z gniazda. Zapraszamy na wywiad z Martą Niemasz, jaka przebyła już tę drogę i teraz sama dba o to, aby młodemu pokoleniu przekazać łemkowskie wartości. Porozmawiamy o pełnej spełnienia pracy z dziećmi, a przy okazji zaprezentujemy Wam debiutancką płytę zespołu "Łastiwczata", która ukazała się w tym roku na łemkowskim rynku wydawniczym. Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w środę 19.10.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (22-23.10) o godz. 14:00.Ластівочка і Ластівчата (fot. A. Kowalski)
Łastiwoczka i Łastiwczata (фот. А Ковальскій)
Марта Німаш з дівчатами з ансамблів Ластівочка і Ластівчата (fot. A. Kowalski)
Marta Niemasz z dziewczętami z zespołów Łastiwoczka i Łastiwczata (фот. А Ковальскій)