Radio-Lemko

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Słuchaj nas!

Для діти по лемківскы! / Dla dzieci po łemkowsku!

Якы лемківскы сьпіванкы вчыли сте ся в дітиньстві? Была то може пісня о нещестливій любови? А може о тім, як молодого хлопчыска зрукували до арміі? Певно знате тоту, де Ганця пасла павы, мама купили корову, а поле ся оре і сіє. Народны сьпіванкы, котры знаме і сьпіваме сут прекрасны і мают превелику культурову вартіст, але чи сут актуальны і зрозумілы для гнешніх діти?

Не одгваряме ся од традициі, але нагваряме, жебы до того дати дітям нову вартіст, дашто сьвіже, што одповідат тому, як выглядат гнешній сьвіт Лемків. Таку ціль мали авторы публикациі "Сьпіваночкы про діточкы", котры думали о розвитку наймолодшых діти на каждім рівни творіня - языковім, музичнім і плястичнім. Оксана і Бартломєй Ліхтаньскы написали тескты 10 сьпіванок по лемківскы, Малґожата і Марко Туткы скомпонували музику в розмаітых стилях, а Каміля Трохановска малюнками перенесла на папір тото, о чім діточкы почуют в сьпіванках.

А то не конец, адже творці плянуют розвинути проєкт, зато запросили до спілпраці іншых артистів, котры збогатят выдуманы композициі. Думают тіж о концертах на жыво в формі музичных спектаклів, котры будут влучати діти до забавы. Хтіли бы сте такє мати в дітиньстві? Можете дати тото своім дітям. Зазрийте гев https://zrzutka.pl/cug4da і поможте розвинути проєкт "Сьпіваночкы про діточкы"! В подякуваню за поміч можете достати лемківскы публикациі.

Хцете дознати ся веце? Просиме на проґрам в Радіо Лемко, в котрім авторы оповідят о творчій праці над проєктом і своіх плянах звязаных з сесым выданьом.

Премієра проґраму в середу 8 марця 2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

Фалаткы сьпіванок можеш почути гев: https://youtu.be/p1M8TtdBpvo

- - - - - - - - - - - - - - -

Jakich łemkowskich piosenek uczyliście się w dzieciństwie? Była to pieśń o nieszczęśliwej miłości? A może o tym, jak młody chłopak werbowany był do armii? Pewnie znacie tę, gdzie Hancia pasіе pawie, mama kupiła krowę, а pole się orze i obsiewa? Tradycyjne piosenki, które znamy i śpiewamy są przepiękne i niosą wielką wartość kulturową, ale czy są aktualne i zrozumiałe dla współczesnych dzieci?

Nie rezygnujemy z tradycji, ale zachęcamy, by poza tym dać dzieciom nową wartość, coś świeżego, co będzie odpowiadać temu, jak wygląda dzisiejszy świat Łemków. Taki cel mieli autorzy publikacji "Śpiwanoczky pro ditoczky", którzy myśleli o rozwoju dzieci na każdym poziomie tworzenia - językowym, muzycznym i plastycznym. Oksana i Bartłomiej Lichtańscy napisali teksty 10 piosenek po łemkowsku, Małgorzata i Marek Tutkowie skomponowali do nich muzykę w różnorodnych stylach, a Kamila Trochanowska ilustracjami przeniosła na papier to, o czym dzieci usłyszą w piosenkach.

A to nie koniec, gdyż twórcy planują rozwinięcie projektu, dlatego zaprosili do współpracy innych artystów, którzy wzbogacą wymyślone kompozycje. Myślą również o koncertach na żywo w formie spektakli muzycznych, angażujących dzieci do wspólnej zabawy. Chcielibyście mieć coś takiego w dzieciństwie? Możecie dać to swoim dzieciom. Zajrzyjcie tutaj https://zrzutka.pl/cug4da i pomóżcie rozwinąć projekt "Śpiwanoczky pro ditoczky"!

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na program w Radio Lemko, w którym autorzy opowiedzą o twórczej pracy nad projektem i planach związanych z niniejszym wydaniem.

Premiera programu w środę 8 marca 2023 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Fragmenty piosenek możesz usłyszeć tutaj: https://youtu.be/p1M8TtdBpvo


фалаток ілюстрациі з книжкы "Сьпіваночкы про діточкы"
fragment ilustracji z książki "Śpiwanoczky pro ditoczky"