Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Памяти Штефана Телепа / Pamięci Stefana Telepa

Епiфан Дровняк, Ендi Ворголь - кєд чуєме тоты знаны во сьвіті назвиска, та маме в головi думку "нашы маляре". До той групы артиcтiв, што выславляли ся з помочом фарб і пендзля, мож долучыты блаженной памяти Штефана Телепа.

Маляр Телеп цiле своє жытя перевели на рiднiй земли, перше в родииній Переґримці, а пак супружескій пут понюс іх до Ждыні, де въєдно зо женом Оленом выховали двоє діти. Пан Штефан сігали по розмаіты артистичны формы, од музикы, през фотоґрафію, точыня в дереві, аж по малярство, котре вказало ся тым, што втягло іх до чыста. Вказували своі праці на выставах в Польщи і поза границьом. В своіх роботах представляли краєвиды Лемковины і сцены сельского жытя, але не лем, адже хтіли затримати на полотні выімкы того, што в жытю увиділи або хтіли увидіти, нп. Святу Гору Афон. Господ Бог покликал іх 29.12.2021 по тяжкій хворотi.

Гнеска годны сме оддати голос найближшій особі, жені Олені Телеп, котры своіма споминами розмалюют для нас образы минувшости. Увидите в них предків з бортняньского і переґримского подвірця, старункы і радости, діяня на благо церкви і лемківской громады, фалаткы спільного жытя і творчу стежку, в котрій радо і з гордістю жена товаришыла мужови. Просиме на проґрам Фомы Болеха.

Премієра в середу 5 квітня 2023 рока о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (8-9.04) о год. 14:00.

- - - - - - - - - - - - - -

Epifaniusz Drowniak, Andy Warhol - kiedy słyszymy te słynne nazwiska, mamy w głowie myśl "nasi malarze". Do tej grupy artystów, którzy wyrażali się za pomocą farby i pędzla, możemy zaliczyć ś.p. Stefana Telepa.

Malarz Telep całe życie spędził na rodzimej ziemi, najpierw w rodzinnej Pielgrzymce, a potem małżeńska droga zawiodła go do Zdyni, gdzie wspólnie z żoną Oleną wychował dwoje dzieci. Pan Stefan sięgał po różnorodne formy artystyczne, od muzyki, przez fotografię, toczenie w drewnie, aż po malarstwo, które okazało się tym, co pochłonęło go bez reszty. Prezentował swoje prace na wystawach w Polsce i za granicą. Na swoich obrazach przedstawiał pejzaże Łemkowszczyzny i sceny wiejskiego życia, ale nie tylko, gdyż chciał zachować na płótnie urywki tego, co zobaczył lub chciał zobaczyć, np. Świętą Górę Athos. Pan Bóg przywołał go 29.12.2021 po ciężkiej chorobie.

Dziś możemy oddać głos najbliższej mu osobie, żonie Olenie Telep, która swoimi wspomnieniami namaluje dla nas obrazy przeszłości. Ujrzycie na nich przodków z bartniańskiego i pielgrzymskiego podwórka, zmartwienia i radości, działanie dla dobra cerkwi i łemkowskiej społeczności, kawałki wspólnego życia i twórczą ścieżkę, na której z dumą i zadowoleniem żona towarzyszyła mężowi. Zapraszamy na program Tomasza Bolecha.

Premiera w środę 5 kwietnia 2023 roku o godz. 20:00, powtórki w sobotę i w niedzielę (8-9.04) o godz. 14:00.

[caption id="attachment_7804" align="aligncenter" width="400"]
Панство Телепове на авторскій выставі в Музею Никыфора (фот. Петро Басалыґа)
Państwo Telepowie na autorskiej wystawie w Muzeum Nikifora (fot. Piotr Basałyga)
образы Штефана Телепа / obrazy Stefana Telepa