Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Результаты 8. Благодарной Лемківской Пачкы / Rezultaty 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki

Дорогы Лемкы, приятеле, жертводавці, вольонтаріюшы, люде доброй воли,
за нами юж 8 едиций Благодарной Лемківской Пачкы, в рамах котрых на початку каждого рока помагаме лемківскым родинам в потребі. Так і того рока донесли сме поміч до осіб самітных, старшых, хворых, інвалідів і родин з дітми. Повело нам ся тото вдякы щедрым добродітелям, што жертвували пінязі на тоту ціль. Не годны бы сме тото зреалізувати без нашых неоціненых вольонтаріюшів, котры в ріжных воєводзтвах помогли нам дійти до потрібуючых, до розсіяных по Польшы Лемків, так з грекокатолицкых, як і православных парохій. Боже заплат тым вшыткым чудовым людям, што влучыли ся в Благодарну Лемківску Пачку! Даєте віру в другого чловека і надію, же наша лемківска родина не пропаде, же буде тримати ся разом в доли і недоли.

Тогорічна Благодарна Лемківска Пачка вынятково переведена была в двох місцях, могли сте підперти акцию през порталь zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/a6k2pk), як тіж традицийні послати пінязі на конто парохіі в Лугах, што взяла під опіку орґанізацию того діла. Збірку зачали сме під конец 2020 рока і заперли сме 10 січня, хоц іщы по тім часі отримували сме жертвы. В рамах 8. Благодарной Лемківской Пачкы разом на порталю zrzutka i конті парохіі зобрали сме 9345 PLN! Пінязі поділили сме подля потреб окремых родин і осіб, а нашы вольонтаріюшы зробили закупы і завезли готовы пачкы до потрібуючых. Головні купували продукты основной потребы, до ідла і приятаня, дары можете видіти під текстом. Грошы перезначыли сме тіж для осіб хворых і інвалідів, што потрібуют ліків і гіґієнічных продуктів, оплатили сме тіж по части регабілітацийний турнус і закуп шафы для хворой дітины.

В рамах 8. Благодарной Лемківской Пачкы помогли сме:
- 14 старшым особам,
- 8 самітным особам,
- 4 хворым особам,
- 4 інвалідam,
- 3 родинам з дітми.


Не годны бы сме тото зробити без Вас, Дорогы Приятелі Благодарной Лемківской Пачкы, барз Вам ДЯКУЄМЕ! Желаме Вам здравля, радости, сил і Божой благодати, на Многая і Благая Літа!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drodzy Łemkowie, przyjaciele, ofiarodawcy, wolontariusze, ludzie dobrej woli,
za nami już 8 edycji Szlachetnej Łemkowskiej Paczki, w ramach której na początku każdego roku pomagamy łemkowskim rodzinom w potrzebie. W tym roku również przyszliśmy z pomocą osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz rodzinom z dziećmi. Udało się nam to dzięki szczodrym dobroczyńcom, ofiarującym środki finansowe na ten cel. Nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia bez naszych nieocenionych wolontariuszy, którzy w różnych województwach pomogli nam dotrzeć do potrzebujących, rozsianych po Polsce Łemków, zarówno z greckokatolickich, jak i prawosławnych parafii. Bóg zapłać tym wszystkim wspaniałym ludziom, co włączyli się do Szlachetnej Łemkowskiej Paczki! Dajecie wiarę w drugiego człowieka i nadzieję na to, że nasza łemkowska społeczność nie przepadnie, że będzie trzymać się razem w doli i niedoli.

Tegoroczna Szlachetna Łemkowska Paczka wyjątkowo przeprowadzona została w dwóch miejscach, mogliście wesprzeć akcję za pośrednictwem portalu zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/a6k2pk), jak również tradycyjnie przesłać pieniądze na konto parafii w Ługach, która wzięła pod opiekę organizację tego przedsięwzięcia. Zbiórkę rozpoczęliśmy pod koniec 2020 roku i zamknęliśmy ją 10 stycznia, choć i po tym czasie otrzymywaliśmy darowizny. W ramach 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki łącznie na portalu zrzutka.pl i koncie parafii zebraliśmy 9345 PLN! Pieniądze podzieliliśmy według potrzeb poszczególnych rodzin i osób, a nasi wolontariusze dokonali zakupów i dostarczyli gotowe paczki do potrzebujących. Głownie zakupione zostały podstawowe produkty, spożywcze i środki czystości, dary możecie zobaczyć pod niniejszym tekstem. Pieniądze przeznaczyliśmy również dla osób chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących leków i środków higienicznych, opłaciliśmy też częściowo turnus rehabilitacyjny oraz zakup szafy dla chorego dziecka.

W ramach 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki pomogliśmy:
- 14 osobom starszym,
- 8 osobom samotnym,
- 4 osobom chorym,
- 4 osobom niepełnosprawnym,
- 3 rodzinom z dziećmi.


Nie moglibyśmy tego zrobić bez Was, Drodzy Przyjaciele Szlachetnej Łemkowskiej Paczki, bardzo Wam DZIĘKUJEMY! Życzymy Wam zdrowia, radości, sił i Bożego błagosłowieństwa, na Mnohaja i Błahaja Lita!