Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Одышли Павел Стефановскій / Odszedł Paweł Stefanowski

Дішла до нас прикра вістка, што в 90. році жытя одышли Павел Стефановскій, заслужений лемківскій діяч, поета, етноґраф і журналиста. Не стало в нашым середовиску чловека, котрий през долгы рокы діял для лемківской громады, сохраніня спадковины нашых предків і розвиваня лемківской культуры. Выславляме глубокє спілчутя і єднаме ся в болю з родином покійного. ВІЧНАЯ ПАМЯТ.

Павел Стефановскій вродили ся 3 марця 1932 рока в Білянці, з котрой в рамах акциі "Вісла" выселили іх родину на терены олавского повіту. До рідного села повело ся ім вернути в 1959 році. Так на чуджыні, як і на Лемковині были барз активны в суспільно-культурным просторі Лемків. В 50. роках діяли як член лемківской секциі при УСКТ, пак през рокы были ініциятором вельох піднят, м.ін. будовы памятника лемківскым партизантам і жолнірам в Устю Ґорлицкым, Русиньского Демократичного Кругу Лемків "Господар". Рецитатор і інструктор танця в АПіТ "Лемковина". Іх тексты вказували ся на Лемківскій Сторінці "Нашого Слова", пак в авторскых збірках поезиі, автор драмы "Любов неволю ламе". Выдавец квартальника "Лемко".

- - - - - - - - - - - - -

Dotarła do nas przykra wiadomość, że w 90. roku życia odszedł Paweł Stefanowski, zasłużony łemkowski działacz, poeta, etnograf i dziennikarz. Zabrakło w naszej wspólnocie człowieka, który przez długie lata działał dla łemkowskiej społeczności, ochrony spuścizny naszych przodków i rozwoju łemkowskiej kultury. Wyrażamy głębokie współczucie i łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. WICZNAJA PAMIAT.

Paweł Stefanowski urodził się 3 marca 1932 roku w Bielance, z której jego rodzina została wysiedlona w ramach akcji "Wisła" na tereny powiatu oławskiego. Do rodzimej wioski udało się mu powrócić w 1959 roku. Zarówno na obczyźnie, jak i na Łemkowszczyźnie był bardzo aktywny w społeczno-kulturalnej przestrzeni Łemków. W latach 50. działał jako członek łemkowskiej sekcji przy UTSK, potem przez lata był inicjatorem licznych przedsięwzięć, m.in. budowy pomnika łemkowskim partyzantom i żołnierzom w Uściu Gorlickim, Rusińskiego Demokratycznego Kręgu "Hospodar". Recytator i instruktor tańca w ŁZPiT "Łemkowyna". Jego teksty ukazywały się na łamach rubryki Lemkivska Storinka w "Naszym Słowie", następnie w autorskich tomikach poezji, autor dramatu "Miłość niewolę łamie". Wydawca kwartalnika "Łemko".знимка з книжкы "Ци то лем туга, ци надія" (Стоваришыня Лемків, 2002)
zdjęcie z książki "Czy to tęsknota, czy nadzieja" (Stowarzyszenie Łemków, 2002)