Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Выстава різб Григорія Пецуха / Wystawa rzeźb Grzegorza Pecucha

Округовий Музей в Новім Санчи просит на выставу "Вертаня до себе", посвячену творчости лемківского різбяря Григорія Пецуха.

В 2023 році будут 100. роковины народин і 15 років од смерти выдатного артисты Григорія Пецуха (1923-2008), вродженого во Фльоринці на Сандецкій Земли, помершого в Закомпанім. Выстава має припамятати особу і творчіст того выняткового різбяря, учытеля лемківского походжыня.

Як сам гварил, юж од дітячых років цєкавила го різба, а першы праці творили ся на пасвиску в часі пасіня коров. В 1950 році скінчыл Панствовий Ліцей Плястичных Технік в Закопанім. Пак студіювал на Выділі Різбы Академіі Красных Штук в Варшаві. Дипльом отримал в працовни проф. Маріяна Внука в 1956 році. По скінчыню вчыня принял роботу в артистичній школі в Закопанім. В тім часі директором школы был Антоні Кенар, а вчыли выдатны артисты, значыт Антоні Жонса, Тадеуш Бжозовскі чи Владислав Гасьор.

Наголовок выставы приводит слова Антонія Кенара, різбяря і выдатного учытеля, котрий нагварял своіх учеників вернути до себе в своій творчій праці. Заохочал высвободити ся з академіцкых схематів, змінити думаня в творчім процесі і в першім ряді найти свою лем дорогу. Приміром Григорій Пецух вернул до контакту з природом, котра была його творчым джерелом, а тіж фільозофійом жытя. Його улюбленым материялом было "дерево". Пояснял, што не різбит в дровні, але все в дереві, жывім дереві. Його різбы [...] родят ся передом, даґде в лісі, на вітрі і в сонци. Сила повітря, што жене, тепло і мороз, дают форму дереву, котре росне [...]. То іщы не різба, але я юж ю виджу. Она є в тім дереві і жде моіх рук. Природа пробуджала його представу, а він черпал з ней схованы формы.

На выставі вказаны будут праці, котры походят з розмаітых періодів творчости артисты, м.ін. особливы зьвірята о синтетичных формах, з проникливыма очами і выглядом мудреців, абстракцийны формы, што бесідуют о жытю і його силі, выповідают його лемківскє походжыня, а тіж різба-талізман, котра вела го през жытя. Годно буде тіж увидіти важны для него рысункы Никыфора і краєвид родинного села Фльоринка. Выбраны на выставу праці походят зо збіркы приватной і Округового Музею в Новім Санчи.

отвертя выставы 17 марця 2023 (пятниця), год. 17:00, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz (выстава отворена до 27 мая 2023)

(текст походит з материялів музею, переведений през нас до лемківского языка)

- - - - - - - - - - - - -

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na wystawę "Powrót do siebie", poświęconą twórczości łemkowskiego rzeźbiarza Grzegorza Pecucha.

W 2023 roku przypada 100. rocznica urodzin i 15. rocznica śmierci wybitnego artysty Grzegorza Pecucha (1923-2008), urodzonego we Florynce na Sądecczyźnie, zmarłego w Zakopanem. Wystawa ma na celu przypomnienie postaci oraz twórczości tego wyjątkowego rzeźbiarza, pedagoga łemkowskiego pochodzenia.

Jak sam mówił, już od najmłodszych lat interesowała go rzeźba, a pierwsze prace powstawały na pastwisku podczas pasienia krów. W 1950 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Mariana Wnuka w 1956 roku. Po ukończeniu studiów przyjął ofertę pracy w szkole artystycznej w Zakopanem. W tym czasie dyrektorem szkoły był Antoni Kenar, a uczyli znakomici artyści, tj. Antoni Rząsa, Tadeusz Brzozowski czy Władysław Hasior.

Tytuł wystawy jest przywołaniem słów Antoniego Kenara, rzeźbiarza i wybitnego pedagoga, który przekonywał swoich uczniów do powrotu do siebie w swojej pracy twórczej. Zachęcał do wyzwolenia się z akademickich schematów, zmiany myślenia w procesie tworzenia i przede wszystkim odnalezienia własnej drogi. W przypadku Grzegorza Pecucha był to powrót do kontaktu z naturą, która stanowiła jego twórczą inspirację, a także filozofię życia. Jego ulubionym materiałem było „drzewo”. Tłumaczył, że nie rzeźbi w drewnie, ale zawsze w drzewie, żywym drzewie. Jego rzeźby [...] rodzą się wcześniej, gdzieś w lesie, na wietrze i słońcu. Siła pędzącego powietrza, ciepło i mróz nadają kształt rosnącemu drzewu [...]. To jeszcze nie jest rzeźba, ale ja już ją widzę. Ona jest w tym drewnie i czeka na moje ręce. Przyroda pobudzała jego wyobraźnię, a on wydobywał z niej ukryte kształty.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace pochodzące z różnych okresów twórczości artysty, m.in. charakterystyczne zwierzęta o syntetycznych kształtach, z przenikliwymi oczami i wyglądem mędrców, abstrakcyjne formy mówiące o życiu i jego energii, komentujące jego łemkowskie pochodzenie, a także rzeźba-talizman, która prowadziła go przez życie. Będzie można zobaczyć też ważne dla niego rysunki Nikifora i pejzaż z rodzinnej wsi Florynka. Prace wybrane na wystawę pochodzą z kolekcji prywatnej oraz ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

otwarcie wystawy 17 marca 2023 (piątek), godz. 17:00, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz (wystawa czynna do 27 maja 2023)

(tekst pochodzi z materiałów promocyjnych muzeum, przetłumaczony został przez nas na język łemkowski)


Григорій Пецух в працовни 1970 (фот. Владислав Вернер)
Grzegorz Pecuch w pracowni 1970 (fot. Władysław Werner)